ANASAYFA

HAZA EVRAD-I RUFAİYYE


İşbu Tarikat-ı Âliyede bulunan saliklere lüzumlu olan nasihatlar sekizdir:
1.ALLAH'ın emr-i şerifini tutup yasaklarından vazgeçmektir.
2.Şeriata ve tarikata muhalif olan şeylerden kendini saklamaktır.
3.Dininde ve ahdinde muhkem durmaktır.
4.Şeriata ve tarikata lüzumlu olan bilgiyi öğrenip belleyip amel etmektir.
5.Hiç kimsenin ayıbını görmemektir.
6.Muhtaç olanlara insaf ve merhamet yardım etmektir.
7.Yaramaz ve çirkin huylardan vazgeçmektir.
8.Şeyhinin nasihatini kabul etmektir. VEMİNELLAHİTTEVFİK...
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ya men hüvellahüllezi la ilahe illa hu
(Ya Ellah):O Ellah ki Ondan başka Ellah yoktur, yalnız O vardır.
(ErRahman): Merhametli.
(ErRahım): Şefkatli.
(ElMelik): Padişah.
(ElKuddüs): Mukaddes, pak.
(EsSelam): Selamet veren.
(ElMü'min): İman eden.
(ElMüheymin): Kurtaran.
(ElAziz): İzzet sahibi.
(ElCebbar): Cebreden.
(ElMütekebbir): Kibirli.
(ElHalik): Yaratan.
(ElBari): İhsan eden.
(ElMusavvir): Tasvir eden.
(ElGaffar): Mağfiret eden.
(ElKahhar): Kahreden.
(ElVehhab): Bağışlayan.
(ElRazzak): Rızk veren.
(ElFettah): Açan.
(ElAlim): Bilen.
(ElKabidu): Sıkan.
(ElBasıtu): Genişleten.
(ElHafizu): Cebreden.
(ErRafiu): Kaldıran.
(ElMuizzu): İzzet eden.
(ElMuzillu): Zelil eden.
(EsSemiu): İşiten.
(ElBasiru): Gören.
(ElHakemü): Hakim olan.
(ElAdlü): Adil olan.
(ElLatıf): Lütf eden.
(ElHabiru): Haberi olan.
(ElHalimu): Mülayim.
(ElAzımu): Büyük olan.
(ElGafuru): Afv eden.
(EşŞekürü): Şükr eden.
(ElAliyyu): Yüksek olan.
(ElKebiru): Ulu.
(ElHafizu): Koruyan.
(ElMukıtu): Vakti bilen.
(ElHasibu): Hesab eden.
(ElCelilü): Sert.
(ElCemilü): Güzel.
(ElKerimü): Cömert.
(ErRakıbu): İnadcı, engel.
(ElMucibu): Kabul eden.
(ElHakimu): Hükmeden.
(ElVedüdü): Seven.
(ElMecidü): Şerefli.
(ElBaıs): Sebeb olan.
(EşŞehidü): Şahid olan.
(ElHakku): Gerçek.
(ElVekilü): Vekalet eden.
(ElKaviyyü): Kuvvetli.
(ElMetinü): Metanetli.
(ElVeliyyü): Efendi.
(ElHamidu): Hamd eden.
(ElMuhsı): Sayan.
(ElMübdiü): Başlayan.
(ElMuidu): Bitiren.
(ElMuhyi): Dirilten.
(ElMümitü): Öldüren.
(ElHayyü): Diri.
(ElKayyum): Ayakta duran, hazır nazır.
(ElVacidu): Bulan.
(ElMacidu): Şerefli.
(ElVahıdu): Birleyici.
(ElEhadu): Bir.
(EsSamedü): Bakı olan.
(ElKadiru): Kudretli.
(ElMüktediru): İstediğini yapan.
(ElMukaddimu): Tez yapan.
(ElMuehhıru): Tehir eden.
(ElEvvelü): Ön.
(ElAhıru): Son.
(EzZahiru): Meydanda.
(ElBatınu): Gizli.
(ElVali): Seven.
(ElMüteali): Yükselen.
(ElBerru): Sadık.
(EtTevvabü): Tevbe eden.
(ElMüntekımü): İntikam alan.
(ElAfuvvu): Afv eden.
(ErRaufu): Acıyan.
(Malike'l-mülk): Mülk sahibi.
(Zü'l-Celali Ve'l-ikram): Sert ve keremli.
(ElMuksitu): Taksim eden.
(ElCamiu): Toplayan.
(ElGaniyyu): Zengin.
(ElMuğni): Zengin eden. 
(ElManiu): Vermeyen.
(EdDarru): Zarar eden.
(EnNafiu): Menfaat veren.
(EnNuru): Parlak.
(ElHadi): Hidayet eden.
(ElBediu): Sanatlı.
(ElBakı): Daim duran.
(ElVarisu): Mirasçı.
(ErRaşidu): İrşad eden.
(EsSaburu): Sabreden.


(Cealte azametehu ve ammet nevalehu)
Ki büyüklüğü ayan oldu ve nimetleri beyan oldu. (99 esma).
(Ellezi tekaddeset ani'l-eşbahı zatühü)
O Ellah ki Zatı şübhelerden beridir.
(Ve tenezzehet an müşabiheti'l-emsali sıfatühü)
Sıfatları emsali benzemekten münezzehtir.
(Ve şehidet birububiyyetihi ayatühü)
Ellah'lığına asarı şehadet eder.
(Vedellet ala vahdaniyyetihi mesnuatühü)
Yaptığı şeyler birliğine şehadet, delalet eder.
(Vahıdun la min kılletin)
Birdir, fakat birliği azlıktan değildir.
(Ve mevcudün la min illetin)
Mevcuddur, fakat vücudu bir sebeb ve bahaneye mesnet değildir.
(Bi'l-birri ma'furun ve bi'l-ihsani mevsufun)
İn'am ile bilinmiştir, ihsan ile vasf olunmuştur.
(Ma'rufun bila gayetin ve mevsufun bila nihayetin)
Sonu olmamakla maruftur, nihayeti gelmemekle mevsuftur.
(Evvelün kadimün bila ibtidain)
Evveldir, eskidir, amma ibtidası yoktur.
(Ve ahirun kerimün bila intihain)
Ahirdir, cömerttir, amma intihası yoktur.
(La yünsebü ileyhi'l-benünü)
Ona evladları vardır denilmez.
(Vela tüfnihi tedavüli'l-evkati vela tühinühü's-sinüne)
Vakıtların gelip geçmesi O'nu fani edemez, seneler O'nu kocaltamaz.
(Küllü'l-mahlukati tahte kahre azametihi)
Yaradılan bütün şeyler O'nun büyüklüğünün hükmü altındadır.
(Ve emrihi beyne'l-kafi vennun)
O'nun emri kaf ile nun arasındadır, yani (kün) ol demesiyle olur.
(Ve bizikrihi enise'l-muhlisune)
O'nun zikriyle halis kullar ünsiyyet ederler.
(Ve biruyetihi tekarra'l-uyuni)
O'nu görmekle gözler sevinir.
(Ve bitevhidihi ebtehece'l-müsebbihun)
O'nu tevhid etmekle ehl-i zikir ferahlanır.
(Heda ehle taatihi ila sıratın müstekım)
O'na ibadet edenleri doğru yola getirir.
(Ve ebaha ehle muhabbetihi cennati'n-neım)
O'nu sevenlere nimetlerle dolu cennetler verir.
(Ve alime adede enfasi mahlukatihi biılmihi'l-kadim)
Nufusu mahlukatın adedini ılm-i kadim ile bilir.
(Ve yera harekati ercüli'n-nemli ficünihı'l- leyli'l- behim)
En karanlık gecelerde karıncanın ayaklarındaki hareketi görür.
(Yüsebbihuhüttairu fivekrihi)
Kuşlar O'nu yuvalarında zikreder.
(Ve yümeccidühü'l-vahşü fikafrihi)
Yabani hayvanlar inlerinde O'na ta'zim eder.
(Muhıtun biameli'l-abdi sırrıhi ve cehrihi)
Kulun işlerini gizli ve aşikare ihata eder.
(Ve kefilün li'l-müminine bite'yidihi ve nasrihi)
Ehl-i iman olan kullara kendi kuvvetiyle ve yardımıyla kefildir.
(Ve tatmeinnü'l-kulubi vecilet bizikrihi ve keşfi durrihi)
O'nun zikriyle kalbler mutmein olur ve cilalanır ve kalblerden gamlar, kasavetler açılır.
(Ve min ayatihi entekume's-semae ve'l-arda biemrihi)
O'nun emriyle göklerin ve yerlerin olması ve durması, O'nun eserlerindendir.
(Ve ehata bikülli şey'in ilma)
İlmiyle her şeyi sarar.
(Ve gafere zünübe'l-müznibine keramen ve hılmen)
Günahkarların kusurlarını lütuf ve mülayemetle bağışlar.
(Leyse kemislihi şey'ün fi'l-ardı vela fi's-semai ve hüve's-semiu'l-alim)
Gökte ve yerde O'na benzeyen hiçbir şey yoktur, O işitir ve bilir.
(Ellahümme kufine's-sue bima şi'te ve keyfe şi'te inneke ala ma teşaü kadirun)
Ya Rabbi istediğin sebeble ve dilediğin suretle bizden fenalığı çek, çünkü Sen istediğini yapmağa Kadirsin.
(Ya ni'mel-Mevla ve ya ni'me'n-nasir gufraneke rabbena ve ileyke'l-mesır)
Ey güzel Ellah, ey yardımcı gücünde olan Rab, mağfiret ancak Senden'dir, ilticamız Sana'dır.
(Vela havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim)
Kudret, kuvvet yoktur, ancak büyük, yüksek olan Ellah'ın kudreti ve kuvveti vardır.
(Subhaneke la ühsı senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike)
Ya Ellah, Sen Subhansın, senin medihlerini ben sayamam. Sen kendi nefsini bildirdiğin gibi ben bildiremem.
(Celle vechüke ve azze cahüke)
Senin yüzün parlaktır ve makamın büyüktür.
(Yef'alüllahü ma yeşaü bikudretihi ve yahkümü ma yüridü biizzetihi)
Ellah kendi kudretiyle istediğini yapar ve nasıl isterse izzetiyle öyle hüküm eder.
(Ya Hayyü ya Kayyümü ya Bedia's-semavati ve'l-ard ya Malike'l-mülk ya Ze'l-Celali ve'l-ikram)
Ey daima diri ve mevcud olan Ellah. Ey gökleri ve yeri yaradan Ellah. Ey mülkün maliki olan Ellah. Ey celal ve kerem sahibi olan Ellah.
(Lailahe illa ente birahmetike nesteğısü ya gıyase'l-müsteğısin)
Ey kendisinden başka Ellah olmayan Ellah, ancak Ellah Sensin, Senin merhametine sığınırız, Senden yardım isteriz. Ey yardım isteyenlere yetişip, yardım eden Ellah.
(La ilahe illa ente bicah-i Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem)
Ellah yoktur Muhammedin makamı hakkıçün ancak Ellah Sensin (sallellahu aleyhi ve sellim).
(Ya erhame'r-rahımine irhamna)
Ey bütün merhametlilerden daha pek çok merhametli olan Ellah, bize merhamet et.
(Ya erhame'r-rahımine veffikna)
Ey bütün merhametlilerden daha pek çok merhametli olan Ellah, bize muvafakiyet ver.
(Ya erhame'r-rahımine eslihna)
Ey bütün merhametlilerden daha pek çok merhametli olan Ellah, bizi islah et.
(Rahmetullahi ve berakatühu aleyküm ehle'l-beyti)
Ey Ehl-i Beyt-i Muhammed, Ellahımın rahmeti ve berakatı Size layıktır.
(İnnehü hamidün mecidün)
O Ellah kim hamd ede, O şereflidir.
(İnnema yuridullahü liyüzhibe ankümürricse ehl'el-beyti ve yutahhiraküm tathira)
Muhakkak surette Ellah sizin üzerinizden fenalığı almak ister, ey Ehl-i Beyt-i Muhammed, Sizi tahir ve pak etmiştir.
(İnnellahe ve melaiketehu yusallune ale'n-nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima)
Ellah ve melekleri Peygamber'e salavat okurlar, ey iman edenler siz de O'na salat ve selam ediniz.
(Ellahümme salli ve selim ve barik ala ayn'el-inayeti)
Ya Rabbi salat ve selam ile ve mübarek kabile inayet kaynağı olan Muhammed üzerine ki,
(Ve zeyn'el- kıyameti)
Kıyamet gününün ziynetidir, şafidır,
(Ve kenz'il-hidayeti)
Hidayet hazinesidir,
(Ve tıraz'ıl-hulleti)
Elbisenin mutelsim alametidir (zahirin sırrıdır),
(Ve arus'il-memleketi)
Memleketin müceddidi,
(Ve şems'iş-şeriati)
Şeriat güneşidir,
(Ve lisan'il-hücceti)
Kur'anın dilidir,
(Ve şefi'al-ümmeti)
Ümmetin şefiıdır,
(Ve imam'ül- hazreti)
Huzurun İmamıdır (cismani ve ruhani cemiyetler),
(Ve nebiyy'ir-rahmeti)
Rahmet Peygamberidir,
(Es'adüna Muhammedin)
Bir mübarek ve eşref olan Muhammedimizdir.
(Ve ala Ademe ve Nuhin ve İbrahim'el-Halili ve ala ehıhi Muse'l-Kelimi ve ala Ruhillahi Ise'l-Emin)
Adem Peygamber, Nuh Peygamber, Dost İbrahim Peygamber ve onun kardeşi, söz söyleyen Musa Peygamber ve Ellah'ın ruhu olan İsa Peygamber üzerine de salat ve selam olsun.
(Ve ala Davude ve Süleymane ve Zekeriyya ve Şuaybe ve Yahya ve ala alihim küllema zekerake'z-zakirune ve gafele an zikrike'l-gafilun)
Davut, Süleyman, Zekeriyya, Yahya ve Şuayb Peygamberlere ve onların aline de salat ve selam olsun. Zakirlerin zikrettiği ve gafillerin zikrinden gafletlerin sayısınca salat ve selam eyle Ya Rabbi.
(Ellahümme ya daim'el-fadli ale'l-beriyyeti)
Ey halk üzerine kerem ve ihsanı daim olan Ellah.
(Ya basıt'el-yedeyni bi'l- atiyyeti)
Ey ata ve lütuf için iki elini uzatan Ellah (yed'i kudret).
(Ya sahib'el-mevahib'is-seniyyeti)
Ey büyük mürüvvet sahibi olan Ellah.
(Ya gafir'ez-zenbi ve'l-hatıeti)
Ey günahları ve hataları bağışlayan Ellah.
(Salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin hayr'al-vera şeciyyeti)
Mahlukatın hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e salavat ve selam eyle.
(Ve ala alihi ve eshabihi'l-berarati'n-nekiyyeti)
Sadık ve mütteki olan aline ve eshabına salavat ve selam eyle.
(Vağfirlena ya rabbena fi hazihi'l-vaktiyyeti)
Ya Rabbi bizi mağfiret et, bu vakitte,
(Vağfirlena ya rabbena fi hazihi'l-subhıyyeti)
Ya Rabbi bizi mağfiret et, bu sabah zamanında,
(Vağfirlena ya rabbena fi hazihi'l-cem'ıyyeti)
Ya Rabbi bizi mağfiret et, bu cemıyyette.
(La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Ya Seyyidi Ya Rasulullah Ya Senedi ve Ya Melazi ve Zühri ente tekfini. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Ey benim Efendim, Ellah'ın Peygamberi Muhammed. Ey benim istinad ve ilticagahım ve hayatım Muhammed, Sen bana kafisin, Sen bana yetersin. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Ya Sahib'el-vakti Ya Gavs'ez-zaman ve Ya Hulasat'el-enbiyai Ya Cevher'el-kevneyni. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Ey vaktin sahibi, zamanın, Peygamberlerin hulasası ve dünya ve ahiretin cevheri Muhammed. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salavat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Ya Rafi'az-züra Ya Melce'el-fukara ve ente Hayr'al-vera Ya Sahib'el- ayneyni. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Ey sayesi yüksek ve fukaranın melcei olan Muhammed, mahlukatın hayırlısı Sensin, ey iki göz sahibi, yani Hasan, Hüseyin'in ceddi. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Cealtü medha Rasulullahi mu'temedi leallahu ınde tekfini yükafini. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Muhammed'i medh etmeğe ben itimadgah ittihaz ettim, ümit olunur ki kefene sarıldığım vakit bu bana kifayet edecektir. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salavat ve selamı bunların üzerine olsun.
(İza etani beşirun vellezi meahu bifadlihi ınde telkini yülakini. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasulullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Kabrimde telkın olunduğum vakıt Muhammedin keremiyle bir müjdeci ve O'nun refiki bana mülaki olurlar. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salavat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Aleyhi elfe salatin ba'deha mietün medrubetün fi semanine ve elfe tıs'ıyne. Hakkun la ilahe illallah Muhammedün Rasülullah İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem)
Muhammed'e salavat olsun, doksansekiz bin yüze zarbile hasıl olan yekün miktarında. Başka Ellah yoktur, ancak bir Ellah vardır, Muhammed Ellah'ın Peygamberi'dir ve İbrahim Ellah'ın dostudur. Ellah'ın salavat ve selamı bunların üzerine olsun.
(Sallallahu aleyhi ve sellem ale'n-nur'ul-mübin)
Parlak bir nur olan Muhammed'e Ellah salat ve selam etsin.
(Ahmed'el-Mustafa seyyid'el-Mürselin)
O Muhammed Mustafa ki Peygamberlerin Efendisidir.
(Ve ala alihi ve sahbihi ecmeın)
aline ve eshabına da cümleten salavat etsin.
(Ya Ellah Ya Rahman irham'el-müslimin Ya Ellah Ya Rahman veffik'ıl-müslimin Ya Ellah Ya Rahman unsur'ul-müslimin)
Ey merhametli Ellah, müslümanlara merhamet et. Ey merhametli Ellah, müslümanlara yardım et. Ey merhametli Ellah, müslümanlara muvaffakiyet ver.
(Elfi salatin elfi selamün ala sırr'ıl-azim Ahmed'el-Mustafa eşraf'ül- alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmeın)
Bin salavat, bin selam büyük sır ve alemlerin en şereflisi olan Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline ve eshabına olsun.
(Ya hannan Ya mennan teveffena ale'l-iman)
Ey merhamet ve ihsan sahibi olan Ellah, son demimizde bizi iman ile öldür.
(Salati ve selami ala bedr'it-temam ila yevm'il-kıyam ve fi tul'ez- zeman)
Benden salavat ve selam olsun ayın ondördü gibi olan Muhammed'e yevm-i kıyamete kadar ve zaman istimdad ettikçe.
(Salavatullahi ala men lehu'ş-şametü alametün nebiyyina Muhammedin muzallil bi'l-gamameti)
Ellah'ın salavatı olsun O Muhammed'e ki bir ben gibi olan mihr-i Nübüvveti O'nun nişanıdır. Bizim Peygamberimiz O Muhammed'e ki başının üstünde daima bir parça bulut durur ve kendisine gölge tutardı.
(Ya Mustafa şey'en lilah Ya sırran min sırrillah)
Ey Ellah'ın esrarından bir sır olan Muhammed Mustafa, Ellah için bize bir şey ver.
(Ya Mustafa şey'en lilah Ya feyzan min feyzillah)
Ey Ellah'ın füyuzatından bir feyz olan Muhammed Mustafa, Ellah için bize bir şey ver.
(Ya Mustafa şey'en lilah Ya nuran min nurillah)
Ey Ellah'ın envarından bir nur olan Muhammed Mustafa, Ellah için bize bir şey ver.
(Ya mütecelli irham zülli Ya müteali eslih hali)
Ey tecelli eden Ellah, benim kusuruma merhamet et. Ey yüksek olan Ellah, benim halimi islah et.
(Ya Rasulullah gavsen ve meded Ya Habibellah aleyke'l-mu'temed Ya Nebiyyellah kün lena şafian ente vellahu la türed)
Ya Muhammed yetiş ve imdad et, ey Ellah'ın sevgilisi, benim itimadım Sana'dır, ey Ellah'ın Peygamberi, bize şefaat kıl, Sen Ellah hakkıçün ki şefaat kanısın, Senin şefaatın red olunmaz.
(Ya Rabbi ente Ellah)
Ey Rab Sensin Ellah.
(Ya Rabbi ente Ellah)
Ey Rab Sensin Ellah.
(Ya Rabbi ente Ellah)
Ey Rab Sensin Ellah.
(Ya Hasbi ente Ellah)(3 kere)
Ey kuluna kafi olan Rab, Sensin Ellah.
(Yessirlena ılme la ilahe illallah Muhammedün Rasülullah hakkan ve sıdkan)
Bize ılm-i tevhidi müyesser et, başka Ellah yoktur, bir Ellah vardır, Muhammed O'nun Hak ve gerçek Peygamberidir.