ANASAYFA

Sabri Baba'nın DualarındanEzan Duası:
"La ilahe illellah el Melikil Hakkul mübin Muhamedur Rasulullah sadıkul va'dul emin.
Ellahümme Rabbi hazihidda'veti't-tamme. Salatel kaime. Ati Muhammedil vesilete velfazilete veddereceterrafiatel aliye
veb'ashu makamen Mahmuden ellezi verzuku şefaatehü inneke la tuhliful miad. Birahmetike ya Erhamerrahimin.
Ve sallellahu ala Seyyidina Muhammedin Ehl-i Beytihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesiran kesira.
Yemek Duası (Başlarken):
Bismillahi şafi bismillahil kafi bismillahil meafi bismillahillezi la yedurru measmühü şey'ün filardı vela fissemai vehüvessemiul alim.
Ya Şafi (7 kere).
Ya Kafi (7 kere).
Ya Gani (7 kere).
Vellahu Ganiyyun Şekür Bismillah.
Yemek Duası (Bitirirken):
Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah. Eşşükrülillah.
Ni'meti Celilullah. Bereket-i Halilullah. Şefaat Ya Rasulullah.
Ellahümmec'al ni'metena daimen ve evladena alimen vela tusallid aleyna zalimen.
Ellahümme'tıl berekati lihazihittaami velakilin.
Ellahümme zid vela tukallil bisırrı suretil Fatiha.
Zadellah barekellah.
Yatsı namazından sonra okunacak dua:
Elahhümme tahhir kalbena bimai tahiri rahmetik.
Ve nevvir basarena bi nuri cemali rü'yetik.
Ve zeyyin sırrena bi hakaike dekaike esrarı ma'rifetik.
Ve sebbit kalbena ala sebili itaatik.
Vec'al muradena muradeke bi iradetik. Bihakkı demi uyunu Habibike Muhammedin aleyhi efdale salavatik.
Ellahümme bi hakkıl Hüseyn. Ve ehıhi ve ceddihi ve beni. Ve ümmühü ve ebi. Halle sena neccini minel gamme mimma inna fi
Eşrafi ve es'adi nuri cemiıl enbiyai vel mürselin. Vel evliyai veşşühedai vel fukarai vessalihin.
Ve ala melaiketikel mukarrabin. Ve ala alihim velhamdülillahi Rabbil alemin.
Ta'zim secdelerinde okunan ayet-i kerime:
Fe in tevellev fekul hasbiyellahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşıl azım.
HAFTANIN GÜNLERİNİN ESMALARI:
Pazartesi: Ellahümme ya Latifu es'elüke fi macerat bi'l-mekadir.
Salı: Ya Azizu Ya Kabidu.
Çarşamba: Ya Muteal.
Perşembe: Ya Rezzak.
Cuma: Ya Ehadu Ya Nur.
Cumartesi: Ya Ganiy.
Pazar: Ya Fettah.
MÜBAREK AYLARIN ESMALARI:
Receb-i Şerif'in Duası:
Estağfirullah el-azıym, Estağfirullah el-azıym Estağfirullah el-azıym Ya Rabbi

Şaban Ayının Duası: Salavat-ı Şerife

Ramazan Ayının Esmaları:
İlk on gün: Ya Rahman
İkinci on gün: Ya Rahim
Son on gün: Ya Vehhab

Zilhicce Ayında adetsiz okunacak dua (Muharrem ayına kadar): (Tekbir ve) Ellahümmağfirlil-hac limenistağfera lehu'l-hac.

Muharrem Ayının Esmaları:
11. gün: La ilahe illallah
12. gün: Ya Ellah
13. gün: Ya Vehhab
14.gün: Ya Hay
15. gün: Ya Mecid
16.gün: Ya Muğtı
17. gün: Ya Kuddüs

Muharrem Ayının Duası (her namazdan sonra 100 kere):
Ellahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedini'n - nebiyyi'l - ümmiyyi't - tahiru'z - zekiyyu ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Muharrem Ayında Su İçtikten Sonra Söylenecek:
Selamullah ala al-i Hüseyn

SEHER ZİKRİ USULÜ
Sabah namazının farzında selam verdikten sonra:
**10 Adet --> La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve ala külli şey'in kadir.
**7 Adet --> Ellahümme ecirna minennar.
**Sonunda --> Ellahümme ecirna minennar udhılel cennete meal ebrar.
Tesbihat ve dua bittikten sonra:
Euzübillahissemiıl alimi mineşşeytanirracim
Euzübillahissemiıl alimi mineşşeytanirracim
Estızübillahissemiıl alimi mineşşeytanillaınirrracimi ve minennaril cehim.
**3 Adet --> Bismillahillezi la yedurru measmihü şey'ün fil erdı vela fissemai vehüvessemiul alim.
**1 Adet --> Ellahu hayrul hafızıne vennasırıne bi fedaili Bismillahirrahmanirrahim.
La yestevi eshabünnari ve eshabül cenneh. Eshabül cenneti hümül faizun.
Lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelin leraeytehu haşian mütesaddian min haşyetillah.
Ve tilkel emsalü nedribuha linnasi leallehüm yetefekkerun.
Hüvellahüllezi la ilahe illa hu. Alimul gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahim.
Hüvellahüllezi la ilahe ila hu. Elmelikül kuddüsüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir.
Subhanellahi amma yüşrikun. Hüvellahül halikul bariül musavviru lehül esmaül hüsna. Yüsebbihu lehü ma fissemavati vel ard. Ve hüvel azizül hakim.
**1 Adet --> Felillahil hamdü Rabbissemavati ve Rabbil ardı Rabbil alemin. Velehül kibriyaü fissemavati vel ard. Ve hüvel azizül hakim.
**1 Adet --> Hüvel evvelü vel ahıru vezzahiru velbatınu vehüve bikülli şey'in alim. İnnellahe hüverrazzaku zilkuvvetil metin.
Yevmehüm barizune la yahfa alellahi minhüm şey'. Limenil mülkül yevm. Lillahil vahıdil kahhar.
Elyevme tücza külli nefsin bima kesebet la zulmel yevm. İnnellahe seriul hisab.
Amentübillah sadekallahu Rabbünel vehhab.
**11 Adet --> Hasbinellah ve ni'mel vekil.
**Sonunda --> Ni'mel Mevla ve ni'mennasır. Gufraneke Rabbena ve ileykel mesır.
**21 Adet --> La ilahe illellah.
**Sonunda --> Elmelikül Hakkul mübin Muhammed Resulullah sadıkul vadül emin.
**21 Adet --> Ya Rahmanu Ya Rahim (Sonunda) İrhamna
**21 Adet --> Ya Azizu Ya Gafur (Sonunda) Vellahu Azizun Gafur
**21 Adet --> Ya Gaffaru Ya Settar (Sonunda) Celle celalühu ve amme nevalühu ve la ilahe gayrüh.
**21 Adet --> Ya Selam (Sonunda) Vellahu yed'u ila darisselam ve yehdi men yeşau ila sıratün müstakim.
**21 Adet --> Ya Hafizu (Sonunda) Fallahu hayrun hafizan ve hüve erhamürrahimin.
**21 Adet --> Ya Razzaku (Sonunda) Vellahu hayrun razikin.
**21 Adet --> Ya Latıfu
**21 Adet --> Ya Batınu
**21 Adet --> Ya Cebbaru
**21 Adet --> Ya Vehhabu
**21 Adet --> Ya Kaviyyu
**21 Adet --> Ya Fettahu
**21 Adet --> Ya Müzillü
**21 Adet --> Ya Musavviru
**21 Adet --> Ya Hayyu
**3 Adet --> Ellahümme ya muhavvilel havli vel ehval. Havvil halena ila ahsenil hal.
**3 Adet --> Ellahümme ya müfettihel ebvab. (Sonunda) İftehlena hayral bab.
**3 Adet --> Ya hafiyyel eltafi neccina mimma nehaf.
**3 Adet --> Ya kadıyel hacat ya mucibeddeavat ya müyesseral murad. (Sonunda) İkdı haceti ve yessir muradi.
**7 Adet --> Ya gıyasel müstegısin.
**Sonunda --> Egisüna, Egisüna, Egisüna, ya Rabbel alemin.
Uktülül kefaratel fecarate vel münafikına vel mülhıdina vel mürteddine demmerellahü tedmira,
cezellahu anna seyyidina Muhammeden Sallellahu teala aleyhi ve selleme bima hüve ehlüh.
Sübhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfün ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi Rabbil alemin.
İla şerafi ruhı Nebiyyina Muhammeden sallellahu teala aleyhi ve sellem.
Ve ila ervahı alihi ve evladihi ve ezvacihi ve eshabihi rıdvanullahi teala aleyhim ecmaın.
Ve ila ervahı cemiıl enbiyai vel mürselin salavatullahi ve selamühü aleyna ve aleyhim ecmaın.
Ve ila ervahı cemiı evliyaihi ve ulemaihi ve şühedaihi ve fukaraihi ve sulehaihi
ve ila ervahı cemiıl mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat vel muhtacine vel muhtacat el ehyaü minhüm vel emvat.
Birahmetike ya Erhamerrahimin. İstecib duaena bi hakkıttevrati vezzeburu veincili velKur'an ve bihürmeti Habibike ve Rasulikel melikil mennan,
ya Azizu ya Deyyan. Birahmetike ya Erhamerrahimin. Veşfi merdana verham mevtana, Veşfi merdana verham mevtana, Veşfi merdana verham mevtana, bihakkı sırrı suretil fatiha.
NOT: Esmaları vakti müsait olan ve arzu eden 100 adet okuyabilir.